W roku szkolnym 2024/2025  nie obowiązują progi punktowe.

Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną.

Podstawą przyjęcia kandydata, który w danym roku kalendarzowym kończy nie więcej niż 17 lat, do liceum sztuk plastycznych w specjalnościach:

 • formy rzeźbiarskie o specjalizacji: szkło artystyczne,
 • formy rzeźbiarskie o specjalizacji: snycerstwo,

jest spełnienie następujących warunków:

 1. Posiadanie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.
 2. Posiadanie zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych.
 3. Zaliczenie egzaminu wstępnego badającego uzdolnienia plastyczne.
 4. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Liceum składają w sekretariacie Zespołu Szkół Rzemiosł Artystycznych im. Stanisława Wyspiańskiego następujące dokumenty:
  a) wniosek o przyjęcie do Liceum Sztuk Plastycznych,
  b) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w zawodzie plastyk wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
  c) dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów, o których mowa w art. 131 ust.2 ustawy Prawo Oświatowe,
  d) zaświadczenie o uczęszczaniu do klasy ósmej szkoły podstawowej,
  e) 2 zdjęcia (podpisane imieniem i nazwiskiem).
 5. W Liceum Sztuk Plastycznych obowiązuje egzamin wstępny badający uzdolnienia plastyczne, który obejmuje:

  • egzamin praktyczny z rysunku, malarstwa i kompozycji przestrzennej.
  • egzamin ustny ze znajomości zagadnień związanych z różnymi dziedzinami sztuk plastycznych w zakresie objętym podstawą programową kształcenia ogólnego, określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy, dla szkoły podstawowej;

Termin egzaminu wstępnego: 14.06.2024 r. godz. 1000-1500 (egzamin odbywa się w pracowniach artystycznych na terenie szkoły)
Na każdą część egzaminu kandydaci zgłaszają się z ważną legitymacją szkolną lub innym dowodem tożsamości.

 1. Egzamin przeprowadza powołana przez dyrektora szkoły komisja rekrutacyjna.
 2. Do szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej należy:
  a) podanie do publicznej wiadomości informacji o warunkach rekrutacji;
  b) ustalenie zakresu i tematów egzaminu wstępnego;
  c) podanie do wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do podjęcia nauki w ciągu 7 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu wstępnego;
  d) podanie do wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.
 3. W wyniku egzaminu wstępnego kandydat może uzyskać maksymalnie:
  a) rysunek – 10 pkt.,
  b) malarstwo – 10 pkt.,
  c) kompozycja przestrzenna – 10 pkt.
  d) część ustna – 10 pkt.,- RAZEM 40 punktów.
 4. Kandydat zdał egzamin wstępny, jeżeli otrzymał łącznie minimum 20 pkt.
 5. Podczas egzaminu wstępnego pod uwagę brane są następujące kryteria:
  a) przy ocenie prac wykonanych w części praktycznej: poprawność kompozycji; umiejętność obserwacji konstrukcji, perspektywy, światłocienia oraz koloru; iluzji przestrzeni oraz budowy formy w przestrzeni,
  b) przy ocenie wypowiedzi ustnej: adekwatność języka wypowiedzi, znajomość zagadnień zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego z zakresu przedmiotu plastyka w szkole podstawowej.
 6. Pierwszy etap rekrutacji kończy się podaniem do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy zdali egzamin wstępny oraz zostali zakwalifikowani do klas pierwszych.
 7. O przyjęciu do Liceum Sztuk Plastycznych decyduje dyrektor szkoły na podstawie ilości punktów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów w procesie kwalifikacji.
 8. Dyrektor szkoły ustala corocznie ilość miejsc w klasach pierwszych.
 9. W przypadku uzyskania przez kandydatów w pierwszym etapie postępowania tej samej ilości punktów, w drugim etapie brane są pod uwagę wyłącznie kryteria, o których mowa w Art.131, ust.1, 2 przypis Art. 130 ust.3, oraz Art. 135, pkt 6 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 – Prawo Oświatowe:
  a) wielodzietność rodziny kandydata,
  b) niepełnosprawność kandydata,
  c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
  d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
  e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
  f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
  g) objęcie kandydata pieczą zastępczą. Powyższe kryteria mają jednakową wartość.
 10. Kandydaci zakwalifikowani w pierwszym etapie rekrutacji potwierdzają chęć podjęcia nauki w Liceum Sztuk Plastycznych poprzez dostarczenie oryginałów świadectw ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Podstawa prawna:

− Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910);

− Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych;

− Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych;

− Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 3 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych.

Więcej informacji na stronie Urzędu Miasta Jelenia Góra