Od tego roku szkolnego jest z nami Psycholog szkolny. Możecie Państwo zwracać się do do Pana Pawła jeśli Wasze dziecko doświadcza trudności w nauce czy przeciwnie, jest szczególnie uzdolnione. Psycholog wspiera w rozwiązywaniu konfliktów, w radzenie sobie z niepowodzeniami w szkole. Pomaga dostrzec różne źródła i przyczyny doświadczanych przez dziecko trudności i asystuje mu w drodze do usunięcia tych przeszkód, dla pełniejszego i bardziej satysfakcjonującego życia szkolnego i pozaszkolnego.

Psycholog szkolny pracuje z uczniem, ale też jego rodzicami, opiekunami, współpracuje z pedagogiem szkolnym, wychowawcą i innymi nauczycielami. Do jego najważniejszych zadań należy między innymi:

• rozpoznawanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, a także możliwości psychofizycznych dziecka,
• określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań, uzdolnień ucznia,
• rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych, trudności w funkcjonowaniu, barier w życiu społecznym,
• rozwiązywanie problemów wychowawczych,
• prowadzenie działań z zakresu profilaktyki uzależnień,
• inicjowanie i prowadzenie mediacji w sytuacjach konfliktowych,
• interweniowanie w kryzysowych sytuacjach dotyczących rozwoju i stanu psychicznego dziecka,
• pomaganie rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu możliwości i talentów podopiecznego,
• udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Wizyty u Psychologa są możliwe w środy w godzinach 8 – 15 oraz czwartki w godzinach 8 do 14 w budynku B sala 101, 1 piętro.

PUNKTY POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY