Branżowa szkoła

Rekrutacja do Branżowej szkoły I stopnia

rok szkolny 2017/2018

Podstawą przyjęcia kandydata do Branżowej szkoły I stopnia w zawodach:

 • stolarz,
 • fotograf,

jest spełnienie następujących warunków:

 1. Uzyskanie kwalifikującej liczby punktów rekrutacyjnych uwzględniających:
 • liczbę punktów uzyskanych za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu;
 • liczbę punktów uzyskanych za oceny, zawarte w świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych:
  • fotograf: plastyka i zajęcia artystyczne,
  • stolarz:  zajęcia techniczne i zajęcia artystyczne;
 1. Liczba punktów możliwa do uzyskania przez kandydata wynosi:
 • liczba punktów rekrutacyjnych za każdy wynik procentowy z zakresu:
  • języka polskiego,
  • historii i wiedzy o społeczeństwie,
  • matematyki,
  • przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii,
  • języka  obcego nowożytnego na poziomie podstawowym,

Wynik przedstawiony w procentach mnoży się przez 0,2 

 • punkty za oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, otrzymane na świadectwie ukończenia gimnazjum, zgodnie z zasadą:
  • 18 punktów – ocena: celujący,
  • 17 punktów – ocena: bardzo dobry,
  • 14 punktów – ocena: dobry,
  • 8 punkty – ocena: dostateczny,
  • 2 punktów – ocena: dopuszczający.
 • punkty za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum, zgodnie z zasadami:
  • ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – 7 pkt.,
  • za uzyskanie w zawodach wiedzy o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
 • tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt.
 • tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt.
 • tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.
 1. za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turnieju o zasięgu ogólnopolskim:
 • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt.
 • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 pkt.
 • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 pkt.
 1. za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt.
 • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt.
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.
 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 pkt.
 • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.
 • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 pkt.
 1. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt.
 • dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt.
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 pkt.
 • tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt.
 • tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 pkt.
 • tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 2 pkt.
 1. uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 2-5, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
 • międzynarodowym – 4 pkt.
 • krajowym – 3 pkt.
 • wojewódzkim – 2 pkt.
 • powiatowym – 1 pkt.

W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

 1. za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 pkt.
 2. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:
 • języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
  • celującym – przyznaje się po 20 punktów,
  • bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
  • dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
  • dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
  • dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty;
 • historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:
  • celującym – przyznaje się po 20 punktów,
  • bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
  • dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
  • dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
  • dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty

– oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2;

 • biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:
  • celującym – przyznaje się po 20 punktów,
  • bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
  • dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
  • dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
  • dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty

– oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4;

 • języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
  • celującym – przyznaje się 20 punktów,
  • bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów,
  • dobrym – przyznaje się 13 punktów,
  • dostatecznym – przyznaje się 8 punktów,
  • dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.
 1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, przelicza się na punkty, oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie.
 2. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, przelicza się na punkty ocenę z języka obcego nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie oceny wyrażonej w stopniu:
 • celującym – przyznaje się 20 punktów;
 • bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów;
 • dobrym – przyznaje się 13 punktów;
 • dostatecznym – przyznaje się 8 punktów;
 • dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.

Kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej kształcącej w zawodach powinien odpowiednio wcześniej pobrać w sekretariacie tej szkoły skierowanie na badanie lekarskie.