TERMINARZ

II okresu

roku szkolnego 2022/2023

 

Lp

Zadania do realizacji

Termin

Współpraca/Odpowiedzialny

1.        Ferie zimowe 13 lutego – 26 lutego 2023 r.

2. Ostateczny termin składania deklaracji przystąpienia do nowego egzaminu zawodowego 07.02.2023 r. uczniowie klas III i IV technikum
w-cy klas technikum
3. Ostateczny termin składania deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego 07.02.2023 r. uczniowie klas maturalnych w-cy klas maturalnych
4. Podanie kandydatom do szkół ponadgimnazjalnych szczegółowych kryteriów przyjęcia do szkoły do końca lutego 2023 r. wiced A. Sagadyn
5. Ogłoszenie szkolnego harmonogramu maturalnego części ustnej egzaminu oraz harmonogramu części pisemnej.  06.03.2023 r.

 

wiced A. Sagadyn
6. Dni otwarte szkoły:

 

23-24.03.2023 r.

22.04.2023 r. (sobota)

kier. M. Znamienkiewicz

wiced A. Sagadyn

sekcja ds. promocji

7. Konsultacje plastyczne przed egzaminem wstępnym 24.03.2023 godz.1300-1600
22.04.2023 godz.1000-1300
19.05.2023 godz.1500-1800
pracownie artystyczne LSP
kier. M. Znamienkiewicz

n-le przedmiotów artystycznych

8. Wystawianie przewidywanych ocen niedostatecznych i nagannych
IV LP
IV Technikum
21.03.2023 r.
27.03.2023 r.
wychowawcy klas

n-le przedmiotowi

9. Wywiadówka klas maturalnych
Liceum Plastycznego, Technikum,
30.03.2023 r. g.1730 wg oddzielnego harmonogramu wych., n-le przedmiotowi
10. Wywiadówka śródokresowa klas I, II, III Liceum Sztuk Plastycznych i Technikum  

30.03.2023 r. g.1730

wychowawcy klas

n-le przedmiotowi

11. Wystawianie wszystkich przewidywanych ocen
IV LPIV Technikum
04.04.2023 r.08.04.2023 r. n-le przedmiotowi
wychowawcy
12. Przerwa wiosenna 06 kwietnia – 11 kwietnia 2023 r.
13. Wystawienie ocen końcoworocznych IV LP 13.04.2023 r. n-le przedmiotowi
wychowawcy
14. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w kl. IV LP 13.04.2023 r. kier. M. Znamienkiewicz
15. Wystawienie ocen końcoworocznych kl. IV technikum 21 kwietnia 2023 r. n-le przedmiotowi
wychowawcy
16. Konferencja klasyfikacyjna klas maturalnych

Liceum Plastyczne (dopuszczenie do egzaminu dyplomowego)

Technikum,

 

18.04.2023 r. g.1510

25.04.2023 r. g.1510

dyrektor A. Szydłowska-Robak

wiced A.Sagadyn

kier. M. Znamienkiewicz

17. Obrona prac dyplomowych Liceum Sztuk Plastycznych: historia sztuki, szkło artystyczne i witraż, snycerstwo 21.04.2023 r. g.800
(historia sztuki)24,25.04.2023 r. g.800
(szkło, snycerstwo)
kier. M. Znamienkiewicz
18. Rada klasy programowo najwyższej LSP po egzaminie dyplomowym 26.04.2023 r. g.1510 dyrektor A. Szydłowska-Robak

wiced A.Sagadyn

kier. M. Znamienkiewicz

19. Wystawienie przewidywanych ocen niedostatecznych w klasach trzecich-szkoła ponadpodstawowa. 28.04.2023 r. nauczyciele przedmiotowi
20. Zakończenie zajęć dydaktycznych kl. IV technikum; 28 kwietnia 2023 r.
21. Uroczyste zakończenie zajęć w klasach maturalnych (wręczenie świadectw)
Technikum i Liceum Plastycznego
 

28 kwietnia 2023 r. godz. 1300
Aula

dyrektor A. Szydłowska-Robak
wiced A. Sagadyn
kier. M. Znamienkiewicz
wychowawcy klas, n-le przedmiotowi
22. Praktyki zawodowe klasy III technikum 04-31.05.2023 r. kier. M. Wesołowska
23. Plener klasy III LSP

Zajęcia artystyczne

04-31.05.2023 r. kier. M. Znamienkiewicz

 

24. Egzamin maturalny:
– część ustna egzaminu
– część pisemna egzaminu: 

Wyniki egzaminu

10 – 23 maja 2023 r.04 – 23 maja 2023 r.

 

07.07.2023 r.

wg oddzielnego harmonogramu przew. SZE i PZE
wg oddzielnego harmonogramu ZN
25. Egzamin wstępny do LSP – badający uzdolnienia plastyczne kandydatów 12.06.2023 r. godz. 1000-1500
(poniedziałek)pracownie artystyczne LSP
kier. M. Znamienkiewicz
26. Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych po egzaminie kierunkowym do Liceum Plastycznego 20.06.2023 r. dyrektor A. Szydłowska-Robak
kier. M. Znamienkiewicz
27. Wystawianie przewidywanych ocen niedostatecznych i nagannych w kl  I, II Technikum i Liceum 22.05.2023 r. n-le przedmiotowi
wychowawcy
28. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych 02.05.2023 r.
4.05-5.05. (egzamin maturalny)
09.06.2023 r.
29. Wystawianie wszystkich przewidywanych ocen końcowych 05.06.2023 r. n-le przedmiotowi
wychowawcy
30. Przeglądy przedmiotów artystycznych – II okres – malarstwo i rysunek (inne zajęcia artystyczne) kl. I, II i kl. III LSP 05.06-16.06.2023 r. kier. M. Znamienkiewicz
31. Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe – formuła 2019
– etap pisemny
– etap praktyczny
02-07.06.2023 r.01.06 – 18.06.2023 r. Kier. Magdalena Wesołowska
przewodniczący ZN,
przewodniczący ZNEP
32. Egzamin wstępny uzupełniający do LSP – badający uzdolnienia plastyczne kandydatów 26.06.2023 r. godz. 900-1200
pracownie artystyczne LSP
kier. M. Znamienkiewicz
33. Wystawienie ocen końcoworocznych 16.06.2023 r. n-le przedmiotowi
wychowawcy
34. Konferencja klasyfikacyjna:
Technikum
Liceum Sztuk Plastycznych
19.06.2023 r. g. 1510
19.06.2023 r. g. 1410
dyrektor A. Szydłowska-Robak
wiced A. Sagadyn
kier. M. Znamienkiewicz
35. Zakończenie roku szkolnego 23 czerwca 2023 r. g. 1015
boisko szkolne
dyrektor A.Szydłowska-Robak
wiced A. Sagadyn
kier. M. Znamienkiewicz
36. Konferencja plenarna 27.06.2023 r. g. 900

Aula

dyrektor A.Szydłowska-Robak
wiced A. Sagadyn
kier. M. Znamienkiewicz
37. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkół ponadpodstawowych Po ukazaniu się zarządzenia kuratora dyrektor A.Szydłowska-Robak
wiced A. Sagadyn
38. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkół ponadpodstawowych po złożeniu oryginałów dokumentów dyrektor A.Szydłowska-Robak
wiced A. Sagadyn
39. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych w drugim naborze do szkół ponadpodstawowych dyrektor A.Szydłowska-Robak
wiced A. Sagadyn
40. Ogłoszenie ostatecznej listy kandydatów przyjętych do szkół ponadpodstawowych po złożeniu oryginałów dokumentów dyrektor A.Szydłowska-Robak
wiced A. Sagadyn
41. Ogłoszenie ostatecznej listy kandydatów przyjętych do szkół ponadpodstawowych w drugim naborze do szkół ponadpodstawowych dyrektor A.Szydłowska-Robak
wiced A. Sagadyn
42. Egzamin poprawkowy egzaminu maturalnego
– ustny
– pisemny
21.08.2023 r.
22.08.2023 r. g.900
wiced A. Sagadyn
43. Egzaminy poprawkowe 28.08.-29.08.2023 r.

od g.800

wg oddzielnego harmonogramu
dyrektor  A.Szydłowska-Robak
wiced A. Sagadyn
44. Konferencja Plenarna 30-31.08.2023 r. g.900

 

dyrektor A.Szydłowska-Robak
wiced A. Sagadynkier. M. Znamienkiewicz