Lp

Zadania do realizacji

Termin

1.         Ferie zimowe 15 stycznia – 26 stycznia 2024 r.
2. Ostateczny termin składania deklaracji przystąpienia do nowego egzaminu zawodowego 07.02.2024 r.
3. Ostateczny termin składania deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego 07.02.2024 r.
4. Podanie kandydatom do szkół ponadpodstawowych szczegółowych kryteriów przyjęcia do szkoły do końca lutego 2024 r.
5. Ogłoszenie szkolnego harmonogramu maturalnego części ustnej egzaminu oraz harmonogramu części pisemnej.  07.03.2024 r.

 

6. Dni otwarte szkoły:

 

22.03.2024 r.

20.04.2024 r. (sobota) godz.1000-1300  

7. Konsultacje plastyczne przed egzaminem wstępnym 22.03.2024 godz.1300-1600
20.04.2024 godz.1000-1300 (sobota)
17.05.2024 godz.1500-1800
pracownie artystyczne LSP
8. Wystawianie przewidywanych ocen niedostatecznych i nagannych
V LSP
V Technikum
12.03.2024 r.
19.03.2024 r.
9. Wywiadówka klas maturalnych
Liceum Plastycznego, Technikum,
21.03.2024 r. g.1730
10. Wywiadówka śródokresowa klas I, II, III Liceum Sztuk Plastycznych i Technikum  

21.03.2024 r. g.1730

11. Wystawianie wszystkich przewidywanych ocen
V LSP

V Technikum

26.03.2024 r.

09.04.2024 r.

12. Przerwa wiosenna 28 marca – 02 kwietnia 2024 r.
13. Wystawienie ocen końcoworocznych V LSP 12.04.2024 r.
14. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w kl. V LP 12.04.2024 r.
15. Wystawienie ocen końcoworocznych kl. V technikum 19 kwietnia 2024 r.
16. Konferencja klasyfikacyjna klas maturalnych

Liceum Sztuk Plastycznych (dopuszczenie do egzaminu dyplomowego)

Technikum,

 

16.04.2024 r. g.1510

23.04.2024 r. g.1510

17. Obrona prac dyplomowych Liceum Sztuk Plastycznych: historia sztuki, szkło artystyczne i witraż, snycerstwo 22.04.2024 r. g.800
(historia sztuki)

23.04.2024 r. g.800
(szkło, snycerstwo)

18. Rada klasy programowo najwyższej LSP po egzaminie dyplomowym 23.04.2024 r. g.1510
19. Wystawienie przewidywanych ocen niedostatecznych i nagannych w klasach trzecich-szkoła ponadpodstawowa. 17.04.2024 r.
20. Zakończenie zajęć dydaktycznych kl. V technikum; 26 kwietnia 2024 r.
21. Uroczyste zakończenie zajęć w klasach maturalnych (wręczenie świadectw)
Technikum i Liceum Sztuk Plastycznych
 

26 kwietnia 2024 r. godz. 1300
Aula

Po uroczystości wernisaż prac dyplomowych uczniów- galeria szkolna

22. Praktyki zawodowe klasy III technikum 06-31.05.2024 r.
23. Plener klasy III LSP

Zajęcia artystyczne

06-31.05.2024 r.
24. Egzamin maturalny:
– część ustna egzaminu
– część pisemna egzaminu:

Wyniki egzaminu

11 – 16 i 20 – 25 maja 2024 r.

07 – 24 maja 2024 r.

09.07.2024 r.

25. Egzamin wstępny do LSP – badający uzdolnienia plastyczne kandydatów 14.06.2024 r. godz. 1000-1500
(piątek)

pracownie artystyczne LSP

26. Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych po egzaminie kierunkowym do Liceum Sztuk Plastycznych 19.06.2024 r.
27. Wystawianie przewidywanych ocen niedostatecznych i nagannych w kl  I, II, IV Technikum i Liceum 20.05.2024 r.
28. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych 02.05.2024 r.
06.05 – 10.05.2024 r. (egz. mat.)
(za wyjątkiem praktyk zawodowych oraz pleneru artystycznego w klasie 3lsp)
31.05.2024 r.
29. Wystawianie wszystkich przewidywanych ocen końcowych 03.06.2024 r.
30. Przeglądy przedmiotów artystycznych – II okres – malarstwo i rysunek (inne zajęcia artystyczne) kl. I, II, III, IV LSP 03.06-14.06.2024 r.
31. Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe – formuła 2019
– etap pisemny
– etap praktyczny
Wyniki egzaminu
04-10.06.2024 r.

03.06 – 19.06.2024 r.

30.08.2024 r.

32. Egzamin wstępny uzupełniający do LSP – badający uzdolnienia plastyczne kandydatów (organizowany w razie potrzeby) 24.06.2024 r. godz. 900-1200
pracownie artystyczne LSP
33. Wystawienie ocen końcoworocznych 14.06.2024 r.
34. Konferencja klasyfikacyjna:
Technikum
Liceum Sztuk Plastycznych
17.06.2024 r. g. 1510
17.06.2024 r. g. 1410
35. Zakończenie roku szkolnego 21 czerwca 2024 r. g. 1015
boisko szkolne
36. Konferencja plenarna 27.06.2024 r. g. 900

Aula

37. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkół ponadpodstawowych Po ukazaniu się zarządzenia kuratora
38. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkół ponadpodstawowych po złożeniu oryginałów dokumentów
39. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych w drugim naborze do szkół ponadpodstawowych
40. Ogłoszenie ostatecznej listy kandydatów przyjętych do szkół ponadpodstawowych po złożeniu oryginałów dokumentów
41. Ogłoszenie ostatecznej listy kandydatów przyjętych do szkół ponadpodstawowych w drugim naborze do szkół ponadpodstawowych
42. Egzamin poprawkowy maturalny
– ustny
– pisemny
21.08.2024 r.
20.08.2024 r. g.900
43. Egzaminy poprawkowe 26.08.-27.08.2024 r.

od g.800

44. Konferencja Plenarna

 

Konferencje szkoleniowe

29.08.2024 r. g. 900

 

28.08. i 30.08.2024 r. g.900