Lp
Zadania do realizacji
Termin
Współpraca/Odpowiedzialny
1.     Ferie zimowe 31 stycznia – 13 lutego 2022 r.

2. Ostateczny termin składania deklaracji przystąpienia do nowego egzaminu zawodowego 07.02.2022 r. uczniowie klas III i IV technikum
w-cy klas technikum
3. Ostateczny termin składania deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego 07.02.2022 r. uczniowie klas maturalnych w-cy klas maturalnych
4. Podanie kandydatom do szkół ponadgimnazjalnych szczegółowych kryteriów przyjęcia do szkoły do końca lutego 2021 r. wiced A. Sagadyn
5. Ogłoszenie szkolnego harmonogramu maturalnego części ustnej egzaminu oraz harmonogramu części pisemnej.  04.03.2022 r.

 

wiced A. Sagadyn
6. Dni otwarte szkoły:

 

18.03.2022 r.

22.04.2022 r.

1300 – 1600 pracownie artystyczne i zawodowe

23.04.2022 r.

900 – 1300 pracownie artystyczne i zawodowe

kier. M. Znamienkiewicz

wiced A. Sagadyn

sekcja ds. promocji

7. Konsultacje plastyczne przed egzaminem wstępnym 18.03.2022 godz.1300-1600
23.04.2022 godz.1000-1300
20.05.2022 godz.1500-1800
pracownie artystyczne LSP
kier. M. Znamienkiewicz

n-le przedmiotów artystycznych

8. Wystawianie przewidywanych ocen niedostatecznych i nagannych
IV LP
IV Technikum
18.03.2022 r.
25.03.2022 r.
wychowawcy klas

n-le przedmiotowi

9. Wywiadówka klas maturalnych
Liceum Plastycznego, Technikum,
31.03.2022 r. g.1730 wg oddzielnego harmonogramu wych., n-le przedmiotowi
10. Wywiadówka śródokresowa klas I, II, III Liceum Sztuk Plastycznych i Technikum  

31.03.2022 r. g.1730

wychowawcy klas

n-le przedmiotowi

11. Wystawianie wszystkich przewidywanych ocen
IV LPIV Technikum
08.04.2022 r.08.04.2022 r. n-le przedmiotowi
wychowawcy
12. Przerwa wiosenna 14 kwietnia – 19 kwietnia 2022 r.
13. Wystawienie ocen końcoworocznych IV LP 13.04.2022 r. n-le przedmiotowi
wychowawcy
14. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w kl. IV LP 13.04.2022 r. kier. M. Znamienkiewicz
15. Wystawienie ocen końcoworocznych kl. IV technikum 22 kwietnia 2022 r. n-le przedmiotowi
wychowawcy
16. Konferencja klasyfikacyjna klas maturalnych

Liceum Plastyczne (dopuszczenie do egzaminu dyplomowego)

Technikum,

 

21.04.2022 r. g.1510

25.04.2022 r. g.1510

dyrektor A. Szydłowska-Robak

wiced A.Sagadyn

kier. M. Znamienkiewicz

17. Obrona prac dyplomowych Liceum Sztuk Plastycznych: historia sztuki, szkło artystyczne i witraż, snycerstwo 25-26.04.2022 r. g.830 kier. M. Znamienkiewicz
18. Wystawienie przewidywanych ocen niedostatecznych w klasach trzecich-szkoła ponadgimnazjalna. 22.04.2022 r. nauczyciele przedmiotowi
19. Zakończenie zajęć dydaktycznych kl. IV T; 29 kwietnia 2022 r.
20. Uroczyste zakończenie zajęć w klasach maturalnych (wręczenie świadectw)
Technikum i Liceum Plastycznego
 

29 kwietnia 2022 r. godz. 1300
Aula

dyrektor A. Szydłowska-Robak
wiced A. Sagadyn
kier. M. Znamienkiewicz
wychowawcy klas, n-le przedmiotowi
21. Praktyki zawodowe klasy III technikum 04-31.05.2022 r. kier. M. Szymski
22. Plener klasy III LPg

Zajęcia artystyczne

04-31.05.2022 r. kier. M. Znamienkiewicz

 

23. Egzamin maturalny:
– część ustna egzaminu (tylko na wniosek)
– część pisemna egzaminu: 

Wyniki egzaminu

18 – 20 maja 2022 r.04 – 23 maja 2022 r.

 

05.07.2022 r.

wg oddzielnego harmono-gramu przew. SZE i PZE
wg oddzielnego harmono-gramu ZN
24. Egzamin wstępny do LSP – badający uzdolnienia plastyczne kandydatów 10.06.2022 r. godz. 1000-1300
(piątek)pracownie artystyczne LSP
kier. M. Znamienkiewicz
25. Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych po egzaminie kierunkowym do Liceum Plastycznego 14.06.2022 r. dyrektor A. Szydłowska-Robak
kier. M. Znamienkiewicz
26. Wystawianie przewidywanych ocen niedostatecznych i nagannych w kl  I, II Technikum i Liceum 20.05.2022 r. n-le przedmiotowi
wychowawcy
27. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych 17.06.2022 r.
28. Wystawianie wszystkich przewidywanych ocen końcowych 10.06.2022 r. n-le przedmiotowi
wychowawcy
29. Przeglądy przedmiotów artystycznych – II okres – malarstwo i rysunek (inne zajęcia artystyczne) kl. I, II i kl. III LSP 06.06-17.06.2022 r. kier. M. Znamienkiewicz
30. Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe (nowy) p. 2012 i p.2017
– etap pisemny:
– etap praktyczny (model d)
– etap praktyczny pozostałe kwalifikacje (w,wk,dk)
21.06.2022 r.
20.06.2022 r.
22.06 – 06.07.2022 r.
Kier. Maciej Szymski
przewodniczący ZN,
przewodniczący ZNEP
31. Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe (nowy) p.2019
– etap pisemny:
– etap praktyczny (model d)
– etap praktyczny (dk)- etap praktyczny (w,wk)
02-07.06.2022 r.
01.06.2022 r.
09.06 – 19.06.2022 r.01.06 – 19.06.2022 r.
Kier. Maciej Szymski
przewodniczący ZN,
przewodniczący ZNEP
32. Egzamin wstępny uzupełniający do LSP – badający uzdolnienia plastyczne kandydatów 27.06.2022 r. godz. 900-1200
pracownie artystyczne LSP
kier. M. Znamienkiewicz
33. Wystawienie ocen końcoworocznych 15.06.2022 r. n-le przedmiotowi
wychowawcy
34. Konferencja klasyfikacyjna:
Technikum
Liceum Sztuk Plastycznych
20.06.2022 r. g. 1510
20.06.2022 r. g. 1410
dyrektor A. Szydłowska-Robak
wiced A. Sagadyn
kier. M. Znamienkiewicz
35. Zakończenie roku szkolnego 24 czerwca 2022 r. g. 1015
boisko szkolne
dyrektor A.Szydłowska-Robak
wiced A. Sagadyn
kier. M. Znamienkiewicz
36. Konferencja plenarna 28.06.2022 r. g. 900

Aula

dyrektor A.Szydłowska-Robak
wiced A. Sagadyn
kier. M. Znamienkiewicz
37. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkół ponadpodstawowych Po ukazaniu się zarządzenia kuratora dyrektor A.Szydłowska-Robak
wiced A. Sagadyn
38. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkół ponadpodstawowych po złożeniu oryginałów dokumentów dyrektor A.Szydłowska-Robak
wiced A. Sagadyn
39. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych w drugim naborze do szkół ponadpodstawowych dyrektor A.Szydłowska-Robak
wiced A. Sagadyn
40. Ogłoszenie ostatecznej listy kandydatów przyjętych do szkół ponadpodstawowych po złożeniu oryginałów dokumentów dyrektor A.Szydłowska-Robak
wiced A. Sagadyn
41. Ogłoszenie ostatecznej listy kandydatów przyjętych do szkół ponadpodstawowych w drugim naborze do szkół ponadpodstawowych dyrektor A.Szydłowska-Robak
wiced A. Sagadyn
42. Egzamin poprawkowy egzaminu maturalnego
– ustny
– pisemny
nie przeprowadza się 23.08.2022 r. g.900 wiced A. Sagadyn
43. Egzaminy poprawkowe 24.08.-26.08.2022 r.

od g.800

wg oddzielnego harmonogramu
dyrektor  A.Szydłowska-Robak
wiced A. Sagadyn
44. Konferencja Plenarna 29.08.2022 r. g.900

 

dyrektor A.Szydłowska-Robak
wiced A. Sagadynkier. M. Znamienkiewicz
45. Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

msza św. w kościele
plac  apelowy

01.09.2022 r.
g.  900
g. 1015
dyrektor A.Szydłowska-Robak

wiced A. Sagadyn