Informujemy, że od 27 kwietnia do 24 maja br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty- nauka odbywać się będzie w trybie zdalnym na dotychczasowych zasadach.
Zostaje przesunięta praktyka zawodowa uczniów klas trzecich technikum oraz plener malarski klasy trzeciej liceum sztuk plastycznych.
 W miesiącu maju zajęcia lekcyjne będą odbywać się wg dotychczasowego planu.
Nie będzie w tym roku egzaminów maturalnych ustnych. Egzaminy pisemne maturalne rozpoczną się 8 czerwca.
Egzamin potwierdzające kwalifikacje w zawodzie potrwa od 22 czerwca do 9 lipca.
Termin egzaminu dyplomowego klasy 4 liceum plastycznego zostanie ustalony po uzgodnieniu jego formuły z Centrum Edukacji Artystycznej.
Z poważaniem
dyrektor szkoły
Anna Szydłowska-Robak