2 czerwca 2017 r. w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych im. Stanisława Wyspiańskiego w Jeleniej Górze obchodziliśmy podwójne święto. W tym szczególnym dniu celebrowaliśmy Dzień Patrona Szkoły Stanisława Wyspiańskiego, który był artystą  malarzem, pisarzem scenografem, ilustratorem, jednym słowem człowiekiem o wielu talentach, stąd też Jego sylwetka pasuje do charakteru naszej szkoły.  Młodzież w tym dniu nie miała zajęć dydaktycznych, odbywały się tylko zajęcia opiekuńczo-wychowawcze rozwijające umiejętność pracy i współdziałania w zespołach klasowych, prezentowania swoich  talentów i uzdolnień.

Jednak najważniejszym wydarzeniem tego dnia było oficjalne otwarcie pracowni artystycznych i galerii szkolnej Liceum Plastycznego w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych  przy ul. Cieplickiej 34.

Rozpoczynając uroczystość dyrektor szkoły Bogdan Helik powitał zaproszonych gości: Panią Maję Suchecką asystenta z biura poselskiego Pani Minister Marzeny Machałek – Sekretarza Stanu w  Ministerstwie  Edukacji Narodowej, Panią Aleksandrę Wochal dyrektora biura posła  na Sejm RP – Zofii Czernow, z-cę Prezydenta Miasta Jeleniej Góry – Pana Piotra Paczóskiego, przewodniczącego Rady Miejskiej Pana Leszka Wrotniewskiego, radnych komisji Oświaty i Wychowania – Panią Annę Bałkowską, Alicję Dusińską, Alicję Szklarską oraz Józefa Rypińskiego oraz Proboszcza parafii pw. Św. Jana Chrzciciela – ks. Stefana Wojdę. Dyrektor szczególnie serdecznie powitał bezpośrednich przełożonych w osobach: starszego wizytatora Regionu Dolnośląskiego CEA – Paną Marię Len oraz Naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu w Jeleniej Górze Pana Pawła Domagałę.

W uroczystości wzięli również udział przewodniczący związków zawodowych Pani Anna Fościak – przewodnicząca Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność przy ZSRA, Pani Sylwi Gac-Sufleta przewodnicząca ZNP oraz Pan Andrzej Grosicki przewodniczący Komisji Miejskiej NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania w Jeleniej Górze. Nie zabrakło również przyjaciół naszej szkoły – Pani Danuty Sawicz – dyrektora Książnicy Karkonoskiej, Pana Artura Zycha – burmistrza Wlenia, Pana Stanisława Firszta dyrektora Muzeum Przyrodniczego, Pana Mariusza Pietruszki z-cy Prezesa Kopalni Gipsu i Anhydrytu Nowy Ląd Spółka z o o w Niwnicach, Pana Henryka Kozieji właściciela firmy „Chata Karczowiska” i hotelu CIEPLICE.

Swoją obecnością zaszczycił nas przewodniczący Rady Jednostki Pomocniczej „Uzdrowisko Cieplice” Pan Leszek Malinowski,  dyrektorzy szkół: Pani Martina Picko Baumannowa dyrektor SUPS a VOŚ (w tłumaczeniu Średnia Szkoła Rzemiosł Artystycznych i Policealna Szkoła Zawodowa w Jabloncu nad Nysą),  Pani Maria Guszała dyrektor SP 6 oraz Pan Andrzej Blusz.

Na wstępie dyrektor szkoły Bogdan Helik wspomniał dyrektora Władysława Kuca, który był inicjatorem powstania Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Jeleniej Górze, który był absolwentem Technikum Zespołu Szkół i po ukończeniu studiów wyższych powrócił tu jako nauczyciel przedmiotów zawodowych, został zastępcą dyrektora, organizował kształcenie zawodowe Kuratorium Oświaty jako starszy wizytator , a od 1976 do roku 1997 był dyrektorem Zespołu Szkół Rzemiosł Artystycznych.

Zebranym zostały przedstawione najważniejsze daty rozwoju Liceum Plastycznego, a następnie uczestniczyli w programie artystycznym uczniów Zespołu Szkół Rzemiosł oraz oficjalnym otwarciu Galerii Liceum Plastycznego.

 

Krótka  historia Liceum Plastycznego

Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych zostało powołane decyzją Ministra Kultury i Sztuki we wrześniu 1979 roku jako pierwsza tego typu szkoła w Jeleniej Górze i regionie.

Wówczas siedzibą szkoły stały się obiekty i baza warsztatowa Zespołu Szkół Rzemiosł Artystycznych przy ulicy Cieplickiej 34. W pięcioletnim cyklu nauczania młodzież kształciła się w specjalności formy użytkowe z drewna i szkła oraz meblarstwo artystyczne. Z czasem szkło stało się materiałem głównym do realizacji form dekoracyjno-użytkowych i specjalizacja przybrała nazwę –szkło artystyczne. Szkołę charakteryzują trzy rzeczy: kadra, baza, zdolni uczniowie. Kadrę szkoły stanowili i stanowią znakomici artyści, zawsze od początku powołania byliśmy wspomagani przez wiele zakładów i instytucji, a uczniowie brali udział w  krajowych i europejskich wystawach i konkursach.

Pierwsi absolwenci – 24 osoby ukończyli naukę w 1984 roku.

W 1983 roku baza szkoły powiększyła się o pracownie malarstwa i rzeźby przy ulicy Jagiellońskiej 24.

W 1994 roku liceum otrzymało nowe pracownie rzeźby, malarstwa, liternictwa, historii sztuki, matematyki, języka polskiego i języków obcych w budynku byłego internatu dla dziewcząt przy ulicy Cervi 5.

W 1998 roku w miejsce meblarstwa artystycznego wprowadzono snycerstwo a na poddaszu budynku powstała galeria prac uczniów.

W 1999 roku w wyniku reformy edukacji – liceum przechodzi na czteroletni cykl kształcenia na podbudowie gimnazjum, a nauczane specjalności to snycerstwo, szkło artystyczne i witraż.

W 2000 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego uchwalił nazwę z Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych na Liceum Plastyczne

Styczeń 2010 roku przynosi kolejne zmiany- Liceum Plastyczne wchodzi w skład Zespołu Szkół Rzemiosł Artystycznych – organem prowadzącym jest Miasto Jelenia Góra, a nadzór pedagogiczny sprawuje Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie.

W 2012 roku szkoła nawiązała współpracę z Katedrą Artystyczną Instytutu Doskonalenia Nauczycieli w Winnicy na Ukrainie i podpisała umowę z Wyższą Artystyczną Szkołą Zawodową w Winnicy o wymianie uczniów.

W 2013 roku podpisano porozumienie z Akademią Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu o realizacji wspólnych działań w rozwoju kultury i sztuki.

W 2015 roku  podpisano w Czechach w Jabloncu nad Nysą porozumienie o współpracy naszej szkoły z tamtejszą  Średnią Szkołą Rzemiosł Artystycznych i Policealną Szkołą Zawodową.

We wrześniu 2016 roku pracownie artystyczne liceum z budynku na ul. Cervi 5 zostały przeniesione do zespołu na ulicę Cieplicką 34, a więc nastąpił powrót do korzeni, który uważam, że będzie ważnym ogniwem w dalszym rozwoju historii szkoły.

 

Dzień Patrona

 

Otwarcie Pracowni Liceum Plastycznego