Ważne terminy dla uczniów klas maturalnych

w roku szkolnym

2021/2022

do 30 września

 

składanie do dyrektora szkoły deklaracji wstępnych (załącznik 1a) oraz dokumentacji uprawniającej do dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego do potrzeb absolwentów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
do 7 lutego

 

nanoszenie zmian w deklaracjach – (deklaracja ostateczna)

możliwość uzupełnienia dokumentacji uprawniającej do dostosowania warunków egzaminu maturalnego

17 – 22 lutego sprawdzenie poprawności danych z deklaracji przesłanych do OKE, podpisanie list do weryfikacji w szkole
4 marca ogłoszenie szkolnego harmonogramu części ustnej egzaminu maturalnego
do 20 kwietnia

złożenie do dyrektora szkoły wniosku o zmianę wyboru przedmiotu lub poziomu egzaminu w przypadku uzyskania tytułu laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej z innego przedmiotu niż wskazany w deklaracji (załącznik 5a)

złożenie do dyrektora szkoły przez absolwenta 4-letniego technikum oraz branżowej szkoły II stopnia informacji o rezygnacji z przystąpienia do egzaminu z przedmiotu dodatkowego (załącznik 5b)

29 kwietnia zakończenie roku szkolnego w klasach maturalnych
4 – 23 maja część pisemna egzaminu maturalnego wg harmonogramu ustalonego przez dyrektora CKE
18 – 20 maja ustny egzamin maturalny wg harmonogramu ustalonego przez dyrektora szkoły
1 – 15 czerwca pisemny egzamin maturalny w terminie dodatkowym dla zdających, którzy otrzymali zgodę dyrektora OKE
14 15 czerwca ustny egzamin maturalny w terminie dodatkowym dla zdających, którzy otrzymali zgodę dyrektora OKE
5 lipca przekazanie świadectw dojrzałości, możliwość sprawdzenia wyników w serwisie maturzysty.
do 12 lipca złożenie do dyrektora szkoły pisemnego oświadczenia o przystąpieniu do egzaminu poprawkowego
do 9 sierpnia informacja na stronie internetowej OKE o miejscu przeprowadzenia egzaminów poprawkowych
23 sierpnia pisemny egzamin poprawkowy
9 września przekazanie świadectw dojrzałości po sesji poprawkowej