Regulamin naboru do 4-letniego technikum po gimnazjum w roku szkolnym 2019/2020

| Napisany przez | Kategorie: Technikum

W roku szkolnym 2019/2020  nie obowiązują progi punktowe.

Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną.

Podstawą przyjęcia kandydata do technikum w zawodach:

jest spełnienie następujących warunków:

 1. Posiadanie świadectwa ukończenia gimnazjum.
 2. Posiadanie zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych.

W przypadku większej liczby kandydatów, niż liczba miejsc w szkole w danym zawodzie, brane będą pod uwagę następujące kryteria:

liczba punktów uzyskanych za oceny, zawarte w świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego, matematyki oraz dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych:

 • technik fotografii i multimediów: plastyka i zajęcia artystyczne,
 • technik informatyk: język obcy (angielski lub niemiecki) i informatyka,
 • technik reklamy: plastyka i zajęcia artystyczne,
 • technik technologii drewna: zajęcia techniczne i zajęcia artystyczne,
 • technik przemysłu mody: plastyka i zajęcia artystyczne.

na podstawie:

 • Ustawa z dnia 9 września 1991 oz systemie oświaty (Dz. U. z 2017r. Poz. 1943 ze zm.) – rozdział 2a;
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. Poz. 60 ze zm.) art. 149;
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 roku w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum; ;
 • Zarządzenie Nr 2/2019 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego dla absolwentów gimnazjów

Więcej informacji na edukacja.jeleniagora.pl