Technik Informatyk 351203

Język wiodący: do wyboru: angielski/niemiecki

Sylwetka absolwenta:
„Informatyk działa twórczo, samodzielnie podejmuje decyzje, samodzielnie doskonali swoje kwalifikacje.”

Opis zawodu:

Informatyk zajmuje się nowymi technologiami w zakresie zasad gromadzenia, przekazu i przetwarzania informacji. Do najważniejszych zadań informatyka należą umiejętności tworzenia oprogramowania i znajomość specjalistycznego języka służąca do tego, zarządzanie danymi i przekazywanie ich, szyfrowanie, administrowanie systemów komputerowych, projektowanie, tworzenie i zarządzanie stronami WWW oraz znajomość teoretyczna i praktyczna sprzętu komputerowego, jego składanie i usuwanie ewentualnych usterek. Do ważnych umiejętności należą również sprawne tworzenie grafiki komputerowej 2D i 3D oraz prezentacji multimedialnych (w tym filmów).

Zawód ten zyskał duże znaczenie wraz z upowszechnieniem się komputerów oraz rozwojem Internetu, kiedy to informatyka stała się ważnym elementem rozwoju przemysłu czy handlu, wspomaga skuteczne zarządzanie firmą, wspiera medycynę, edukację, komunikację i wielu innych dziedzin. Ponieważ jest to jedna z najszybciej rozwijających się branż, powstało wiele specjalizacji między innymi programista, administrator sieci komputerowych, projektant stron internetowych, grafik komputerowy.

Absolwent technikum informatycznego będzie potrafił:

 • zastosować zasady bezpiecznej pracy z komputerem,
 • umiejętnie dobierać konfigurację sprzętu i oprogramowania,
 • diagnozować i usuwać usterki sprzętowe i programowe,
 • obsługiwać urządzenia peryferyjne (skanery, drukarki, aparaty i kamery cyfrowe),
 • sprawnie posługiwać się systemami operacyjnymi rodziny Microsoft Windows i Linux,
 • obsługiwać oprogramowanie biurowe (Microsoft Office i OpenOffice),tworzyć witryny internetowe (HTML, PHP, systemy CMS) i zarządzać nimi,
 • wykorzystywać oprogramowanie do tworzenia i edycji grafiki komputerowej 2D i 3D,
 • wykorzystywać oprogramowanie do tworzenia prezentacji multimedialnych i filmów,
 • projektować i zarządzać bazami danych,
 • programować w językach programowania (Pascal, C++, Java, PHP, Delphi, C Builder),
 • wykonywać zadania administracyjne na serwerze i sieci lokalnej,
 • posługiwać się terminologią zawodową w języku angielskim,
 • zastosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • podjąć i rozliczyć działalność gospodarczą.

Technik informatyk przygotowany będzie do:

 • podjęcia pracy w firmach zajmujących się tworzeniem i eksploatacją oprogramowania komputerowego, punktach serwisowych, firmach administrujących sieciami komputerowymi, sklepach komputerowych, działach obsługi informatycznej dowolnego przedsiębiorstwa,
 • prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie usług informatycznych,
 • przystąpienia do matury – również w zakresie rozszerzonym,
 • przystąpienia do egzaminu zawodowego, potwierdzonego certyfikatem Europass uznawanym w krajach UE,
 • kontynuowania nauki na studiach wyższych.

Możliwości zatrudnienia:

Absolwent może pracować we wszystkich gałęziach gospodarki, w których mają zastosowanie komputery, w ośrodkach obliczeniowych, instytucjach i przedsiębiorstwach zajmujących się tworzeniem i eksploatacją oprogramowania komputerowego, grafiki komputerowej, a w szczególności podejmować pracę w firmach:

 • punkty serwisowe (montaż, modernizacja i naprawa komputerów, odzyskiwanie danych);
 • działy obsługi informatycznej każdej firmy;
 • obsługa i administrowanie sieci komputerowych;
 • działy obsługi graficznej wydawnictw;
 • działy obsługi marketingowej firm;
 • projektowanie i administrowanie stron;
 • własna działalność gospodarcza w zakresie usług informatycznych;
 • sklepy komputerowe, dystrybucja sprzętu komputerowego i oprogramowania.

Wyodrębnienie kwalifikacji w zawodzie:

Numer

kwalifikacji

(kolejność)

w zawodzie

Symbol

kwalifikacji

z podstawy

programowej

Nazwa kwalifikacji
K1 INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
K2 INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych