Sposób przeliczania na punkty kryteriów branych pod uwagę na I etapie postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2022/2023 do publicznych szkół ponadpodstawowych dla kandydatów będących absolwentami ośmioletniej szkoły podstawowej określa:

rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek i centów (Dz. U. 2019 r. poz. 1737)