Lp

Zadania do realizacji

Termin

Współpraca/Odpowiedzialny

1. Ostateczny termin składania deklaracji przystąpienia do nowego egzaminu zawodowego 07.02.2021 r. uczniowie klas III i IV technikum
w-cy klas technikum
2. Ostateczny termin składania deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego 07.02.2021 r. uczniowie klas maturalnych w-cy klas maturalnych
3. Podanie kandydatom do szkół ponadgimnazjalnych szczegółowych kryteriów przyjęcia do szkoły do końca lutego 2021 r. wiced A. Sagadyn
4. Ogłoszenie szkolnego harmonogramu maturalnego części ustnej egzaminu oraz harmonogramu części pisemnej.  04.03.2021 r.

 

wiced A. Sagadyn
5. Dni otwarte szkoły:

 

20.03.2021 r.

16 – 17.04.2021 r.

900 – 1300 pracownie artystyczne i zawodowe

kier. M. Znamienkiewicz

wiced A. Sagadyn

sekcja ds. promocji

6. Konsultacje plastyczne przed egzaminem wstępnym 20.03.2021 godz.1000-1300
17.04.2021 godz.1000-1300
15.05.2021 godz.1000-1300
pracownie artystyczne LP
kier. M. Znamienkiewicz

n-le przedmiotów artystycznych

7. Wystawianie przewidywanych ocen niedostatecznych i nagannych
IV LP
IV Technikum
23.03.2021 r.
23.03.2021 r.
wychowawcy klas

n-le przedmiotowi

8. Wywiadówka klas maturalnych
Liceum Plastycznego, Technikum,
25.03.2021 r. g.1730 wg oddzielnego harmonogramu wych., n-le przedmiotowi
9. Przerwa wiosenna 01.04–06.04.2021 r.
10. Wywiadówka śródokresowa klas I, II, III Liceum Sztuk Plastycznych i Technikum  

08.04.2021 r. g.1730

wychowawcy klas

n-le przedmiotowi

11. Wystawianie wszystkich przewidywanych ocen
IV LPIV Technikum
07.04.2021 r.07.04.2021 r. n-le przedmiotowi
wychowawcy
12. Wystawienie ocen końcoworocznych IV LP 16.04.2021 r. n-le przedmiotowi
wychowawcy
13. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w kl. IV LP 16.04.2021 r. kier. M. Znamienkiewicz
14. Konferencja klasyfikacyjna klas maturalnych

Liceum Plastyczne (dopuszczenie do egzaminu dyplomowego)

Technikum,

 

20.04.2021 r. g.1340

20.04.2021 r. g.1410

dyrektor A. Szydłowska-Robak

wiced A.Sagadyn

kier. M. Znamienkiewicz

15. Obrona prac dyplomowych Liceum Sztuk Plastycznych: historia sztuki, szkło artystyczne i witraż, snycerstwo 26-27.04.2021 r. g.830 kier. M. Znamienkiewicz
16. Wystawienie przewidywanych ocen niedostatecznych w klasach trzecich-szkoła ponadgimnazjalna. 27.04.2021 r. nauczyciele przedmiotowi
17. Uroczyste zakończenie zajęć w klasach maturalnych (wręczenie świadectw)
Technikum i Liceum Plastycznego
 

30.04.2021 r. godz. 1300
Aula

dyrektor A. Szydłowska-Robak
wiced A. Sagadyn
kier. M. Znamienkiewicz
wychowawcy klas, n-le przedmiotowi
18. Praktyki zawodowe klasy III technikum 03-28.05.2021 r. kier. M. Szymski
19. Plener klasy III LP

Zajęcia artystyczne

03-28.05.2021 r. kier. M. Znamienkiewicz

 

20. Egzamin maturalny:
– część ustna egzaminu (tylko na wniosek)
– część pisemna egzaminu: 

Wyniki egzaminu

19 – 21 maja 2021 r.04 – 20 maja 2021 r.

 

05.07.2021 r.

wg oddzielnego harmono-gramu przew. SZE i PZE
wg oddzielnego harmono-gramu ZN
21. Egzamin wstępny do LSP – badający uzdolnienia plastyczne kandydatów 11.06.2021 r. godz. 1000-1300
(piątek)pracownie artystyczne LP
kier. M. Znamienkiewicz
22. Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych po egzaminie kierunkowym do Liceum Plastycznego  

14.06.2021 r.

dyrektor A. Szydłowska-Robak
kier. M. Znamienkiewicz
23. Wystawianie przewidywanych ocen niedostatecznych i nagannych w kl  I, II Technikum i Liceum 22.05.2021 r. n-le przedmiotowi
wychowawcy
24. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych 04.06.2021 r.
25. Wystawianie wszystkich przewidywanych ocen końcowych 08.06.2021 r. n-le przedmiotowi
wychowawcy
26. Przeglądy przedmiotów artystycznych – II okres – malarstwo i rysunek (inne zajęcia artystyczne) kl. I, II i kl. III LSP 07.06-18.06.2021 r. kier. M. Znamienkiewicz
27. Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe (nowy)
– etap pisemny:
– etap praktyczny tylko dokumentacja
– etap praktyczny pozostałe kwalifikacje (w,wk,dk)
22.06.2021 r.
21.06.2021 r.
21.06 – 08.07.2021 r.
wiced A. Sagadyn
przewodniczący ZN,
przewodniczący ZNEP
28. Egzamin wstępny uzupełniający do LSP – badający uzdolnienia plastyczne kandydatów 24.06.2021 r. godz. 900-1200
pracownie artystyczne LP
kier. M. Znamienkiewicz
29. Wystawienie ocen końcoworocznych 18.06.2021 r. n-le przedmiotowi
wychowawcy
30. Konferencja klasyfikacyjna:
Technikum
Liceum Sztuk Plastycznych
22.06.2021 r. g. 1510
22.06.2021 r. g. 1410
dyrektor A. Szydłowska-Robak
wiced A. Sagadyn
kier. M. Znamienkiewicz
31. Zakończenie roku szkolnego 25.06.2021 g. 1015
boisko szkolne
dyrektor A.Szydłowska-Robak
wiced A. Sagadyn
kier. M. Znamienkiewicz
32. Konferencja plenarna 29.06.2021 r. g. 900

Aula

dyrektor A.Szydłowska-Robak
wiced A. Sagadyn
kier. M. Znamienkiewicz
33. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkół ponadpodstawowych Po ukazaniu się zarządzenia kuratora dyrektor A.Szydłowska-Robak
wiced A. Sagadyn
34. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkół ponadpodstawowych po złożeniu oryginałów dokumentów dyrektor A.Szydłowska-Robak
wiced A. Sagadyn
35. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych w drugim naborze do szkół ponadpodstawowych dyrektor A.Szydłowska-Robak
wiced A. Sagadyn
36. Ogłoszenie ostatecznej listy kandydatów przyjętych do szkół ponadpodstawowych po złożeniu oryginałów dokumentów dyrektor A.Szydłowska-Robak
wiced A. Sagadyn
37. Ogłoszenie ostatecznej listy kandydatów przyjętych do szkół ponadpodstawowych w drugim naborze do szkół ponadpodstawowych dyrektor A.Szydłowska-Robak
wiced A. Sagadyn
38. Egzamin poprawkowy egzaminu maturalnego
– ustny
– pisemny
nie przeprowadza się 24.08.2021 r. g.900 wiced A. Sagadyn
39. Egzaminy poprawkowe 25.08.-26.08.2021 r.

od g.800

wg oddzielnego harmonogramu
dyrektor  A.Szydłowska-Robak
wiced A. Sagadyn
40. Konferencja Plenarna 30.08.2021 r. g.900

 

dyrektor A.Szydłowska-Robak
wiced A. Sagadynkier. M. Znamienkiewicz
41. Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

msza św. w kościele
plac  apelowy

01.09.2021 r.
g.  900
g. 1015
dyrektor A.Szydłowska-Robak

wiced A. Sagadyn