W roku szkolnym 2024/2025 nie obowiązują progi punktowe.

Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną.

Podstawą przyjęcia kandydata do technikum w zawodach:

jest spełnienie następujących warunków:

  1. Posiadanie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej .
  2. Posiadanie zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych.

W przypadku większej liczby kandydatów, niż liczba miejsc w szkole w danym zawodzie, brane będą pod uwagę następujące kryteria:

liczba punktów uzyskanych za oceny, zawarte w świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z języka polskiego, matematyki oraz dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych:

  • technik fotografii i multimediów: plastyka i technika,
  • technik informatyk: język obcy (angielski lub niemiecki – wyższa ocena) i informatyka,
  • technik organizacji reklamy: plastyka i technika,
  • technik stylista: plastyka i technika.

na podstawie:

  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 996 ze zm.) – rozdział 6;
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów.

Więcej informacji na Urzędu Miasta Jelenia Góra

Zarządzenie Dolnośląskiego Kuratora Oświaty i terminy rekrutacji