W roku szkolnym 2023/2024  nie obowiązują progi punktowe.

Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną.

Podstawą przyjęcia kandydata do Branżowej szkoły I stopnia w zawodach:

  • stolarz,
  • fotograf,

jest spełnienie następujących warunków:

  1. Posiadanie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.
  2. Posiadanie zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych.

W przypadku większej liczby kandydatów, niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
1) wyniki egzaminu ósmoklasisty;
2) wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora danej szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału tej szkoły;

  • fotograf: plastyka i zajęcia artystyczne,
  • stolarz:  zajęcia techniczne i zajęcia artystyczne;

3) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem;
4) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 996 ze zm.) – rozdział 6;
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów.

Więcej informacji na Urzędu Miasta Jelenia Góra

Zarządzenie Dolnośląskiego Kuratora Oświaty i terminy rekrutacji