Procedura przebiegu egzaminu wstępnego w roku 2021 w Liceum Sztuk Plastycznych

w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych im. Stanisława Wyspiańskiego w Jeleniej Górze. 

Informacje ogólne: 

Egzamin wstępny dla kandydatów do w Liceum Sztuk Plastycznych w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych im. Stanisława Wyspiańskiego w Jeleniej Górze będzie się odbywał w dniu 11.06.2021 r. /piątek/ o godzinie 10.00 w budynku głównym Zespołu Szkół ul. Cieplicka 34, Jelenia Góra – Cieplice.
Uwaga – wjazd i parking na terenie szkolnym dla aut będzie udostępniony od ul. Staszica.
Mając na uwadze bezpieczeństwo kandydatów do LSP, jak i pracowników szkoły, bardzo prosimy aby wszyscy zdający byli zaopatrzeni w maseczki, w których wejdą na teren szkoły. Kandydaci podczas egzaminu, mogą posiadać przy sobie telefon komórkowy, który na czas jego trwania, musi być wyłączony. 

Kandydaci do LSP na egzamin wstępny przynoszą:
• legitymację szkolną lub inny dokument ze zdjęciem
• długopis do podpisania swoich prac,
• duży blok (rysunkowy lub techniczny) formatu A3, do szkicowania miękkie ołówki, gumkę do wycierania,
• farby do malowania (akryle, tempery, gwasze, plakatówki lub akwarele),
• pędzle, naczynie na wodę,
• klej do papieru, taśmę klejącą przezroczystą, nożyk introligatorski, nożyczki 

Czas trwania egzaminów wynosi około 3 godzin zegarowych.
Kandydat, który zakończył egzamin, po zgłoszeniu tego faktu, nauczycielowi nadzorującemu prace w danej sali, może opuścić miejsce egzaminu i budynek szkoły. Mając na uwadze, zachowanie zasad dotyczących bezpieczeństwa i higieny, związanych z wprowadzonym stanem pandemii, prosimy o nie gromadzenie się nadmierne rodziców i opiekunów. 

Uwaga! Dla kandydatów, którzy z powodów zdrowotnych lub odbywania kwarantanny lub innych ważnych przyczyn nie mogą uczestniczyć w egzaminie wstępnym zostanie zorganizowany dodatkowy egzamin po ustaleniu terminu z Dyrektorem szkoły. 

Procedura przebiegu egzaminu wstępnego w roku 2021 w Liceum Sztuk Plastycznych
w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych im. Stanisława Wyspiańskiego w Jeleniej Górze. 

 1. Egzamin wstępny skierowany jest dla kandydatów do klasy pierwszej, którzy wykazują się odpowiednimi uzdolnieniami plastycznymi i manualnymi, wrażliwością artystyczną oraz zainteresowaniami artystyczno-zawodowymi (do klasy pierwszej mogą być przyjęci tylko kandydaci, którzy nie ukończyli 17 roku życia).
  2. Kwalifikacja kandydatów odbywa się na podstawie konkursowego egzaminu wstępnego. Egzamin wstępny przeprowadza się w dniu 11.06.2021 r. /piątek/. W razie potrzeby może zostać zorganizowany egzamin uzupełniający w terminie ustalonym przez Dyrektora szkoły.
  3. Dla przeprowadzenia egzaminu wstępnego Dyrektor szkoły powołuje spośród nauczycieli, komisję rekrutacyjno – kwalifikacyjną i wyznacza jej przewodniczącego.
  4. Tematy egzaminu wstępnego ustala komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna.
  5. Egzamin wstępny składa się ze sprawdzianu praktycznego z rysunku, malarstwa i kompozycji przestrzennej (technika papieroplastyki);
  6. Czas trwania egzaminu – po 1 godzinie zegarowej z przedmiotów: rysunek i malarstwo (od momentu sprawdzenia listy na sali egzaminacyjnej i odczytania tematów zadań) oraz 45 minut z kompozycji przestrzennej. Przerwy między częściami egzaminu wynoszą 10 minut.
  Kandydat przystępujący do egzaminu powinien wykazać się:
  a) z rysunku i malarstwa
  • predyspozycją i umiejętnością wnikliwej obserwacji natury, wyobraźnią plastyczną,
  • rozwiązywania podstawowych problemów kompozycji i proporcji
  • wrażliwością w posługiwaniu się środkami: kreską, linią, plamą walorową i barwną
  • wrażliwością kolorystyczną
  b) z kompozycji przestrzennej – papieroplastyki:
  • wyobraźnią plastyczno – przestrzenną i umiejętnością interpretacji formy abstrakcyjnej,
  • sprawnością manualną w posługiwaniu się tworzywami (papier) i podstawowymi narzędziami (linijka, nożyk, nożyczki, taśma klejąca)
  7. W wyniku egzaminu wstępnego kandydat może uzyskać maksymalnie:
  a) rysunek – 10 pkt.,
  b) malarstwo – 10 pkt.,
  c) kompozycja przestrzenna – 10 pkt.,
  Razem– 30 punktów
  8. Warunkiem zaliczenia egzaminu wstępnego jest otrzymanie razem minimum 15 pkt. ze wszystkich części egzaminu.
  9. Z przebiegu egzaminu wstępnego, komisja sporządza protokół wraz z załącznikiem zawierającym punktację każdego przedmiotu.
  10. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy:
  · podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły artystycznej – w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu wstępnego;
  · podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do danej publicznej szkoły artystycznej w terminie  ustalonym przez MKiDN.
  11. Egzamin do Liceum Sztuk Plastycznych jest egzaminem konkursowym i o przyjęciu do szkoły decyduje ilość uzyskanych punktów.
  12. Punktacja końcowa ustalona jest na podstawie wyników egzaminu kierunkowego – praktycznego.
  13. Decyzję o przyjęciu do szkoły podejmuje Dyrektor szkoły spośród kandydatów, którzy zdali egzamin i uzyskali najwyższą punktację ogólną. Listę kandydatów przyjętych do szkoły wywiesza się na tablicy informacyjnej szkoły
  14. Prace z egzaminu wstępnego są przechowywane w szkole przez 1 rok.
 2. 15.Ostateczny termin ogłoszenia listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych to 2 sierpnia 2021 roku. Odwołania od decyzji  mogą być zgłaszane Dyrektorowi szkoły w terminie 3 dni  roboczych od daty wywieszenia listy. 

Sanitarna procedura przebiegu egzaminu wstępnego w roku 2021 w Liceum Sztuk Plastycznych
w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych im. Stanisława Wyspiańskiego w Jeleniej Górze. 

Warunki przebiegu egzaminu wstępnego określone zostały w oparciu o wytyczne MKiDN, MEN oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.
Zachowanie zasad dotyczących bezpieczeństwa i higieny, związanych z wprowadzonym stanem pandemii.
1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych. (Dla kandydatów, którzy z powodów zdrowotnych lub odbywania kwarantanny nie mogą uczestniczyć w egzaminie wstępnym będzie zorganizowany egzamin po ustaleniu terminu z Dyrektorem szkoły).
3. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych i plastycznych (, blok rysunkowy, ołówki, farby, pędzle, itd.). Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających. Szkoła dysponuje pewną rezerwą przyborów.
4. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
5. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. Osoby przystępujące do egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami.
6. W czasie przerwy pomiędzy etapami egzaminu, zdający mogą opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego etapu.
7. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali). 
8. Sztalugi i stoliki w salach egzaminacyjnych ustawione są w taki sposób, aby pomiędzy zdającymi zachowany był co najmniej 1,5-metrowy odstęp w każdym kierunku.
9. Przed rozpoczęciem egzaminu zdający zostaną poinformowani o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:
a) zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi;
b) obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym;
c) niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką;
d) konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po zakończonym egzaminie.
10.Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.