uczniowie klasy III szkoły ponadgimnazjalnej zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum  oraz klasy III liceum plastycznego w roku szkolnym 2014/2015 będą mogli otrzymać dofinansowanie do zakupu podręczników do kwoty 445 zł, jeśli:

  • pochodzą z rodzin spełniających kryterium dochodowe, czyli – 539 zł netto na jednego członka rodziny

INNE OKOLICZNOŚCI UZASADNIAJĄCE PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA POZA KRYTERIUM DOCHODOWYM

  • pochodzą z rodzin dotkniętych problemem sieroctwa, ubóstwa, bezdomności, bezrobocia, przemocy w rodzinie, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych alkoholizmu, narkomanii, zdarzenia losowego, na podstawie decyzji Dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń,
  • posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa
    w art. 71b ust. 3 ustawy o systemie oświaty,
  • pieniądze na zakup podręczników będą wypłacane po przedstawieniu faktury VAT ( za zakupione podręczniki), wystawionej imiennie na ucznia, rodzica, prawnego opiekuna lub rodzica zastępczego,
  • prosimy o składnie wniosków w nieprzekraczalnym terminie od 08.2014 do 04.09.2013 u pedagoga szkolnego w godzinach od 9:00 do 12:00
  • do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów
  • wnioski znajdują się w sekretariacie szkoły

Szczegółowe informacje u pedagogów szkolnych.