Oops...
Slider with alias foto not found.

Regulamin naboru do technikum w roku szkolnym 2017/2018

W roku szkolnym 2017/2018  nie obowiązują progi punktowe.

Uwaga: Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną.

Podstawą przyjęcia kandydata do technikum w zawodach:

jest spełnienie następujących warunków:

  1. Posiadanie świadectwa ukończenie gimnazjum.
  2. Posiadanie zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych.

W przypadku większej liczby kandydatów, niż liczba miejsc w szkole w danym zawodzie, brane będą pod uwagę następujące kryteria:

liczba punktów uzyskanych za oceny, zawarte w świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego, matematyki oraz dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych:

  • technik fotografii i multimediów:  plastyka i zajęcia artystyczne,
  • technik informatyk: język obcy (angielski lub niemiecki) i informatyka,
  • technik organizacji reklamy: plastyka i zajęcia artystyczne,
  • technik technologii drewna:  zajęcia techniczne i zajęcia artystyczne.
  • technik przemysłu mody: zajęcia techniczne i zajęcia artystyczne.

na podstawie:

  • Rozdziału 2a Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty;
  • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 roku w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum; ;
  • Zarządzenia Nr 2/2017 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2017/2018 do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy – Prawo Oświatowe i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych.

Więcej informacji na edukacja.jeleniagora.pl