Podstawą przyjęcia kandydata, który w danym roku kalendarzowym kończy nie więcej niż 17 lat, do liceum plastycznego w specjalnościach:

  • formy rzeźbiarskie o specjalizacji: szkło artystyczne,
  • formy rzeźbiarskie o specjalizacji: snycerstwo.

Specjalność artystyczna jest jednym z praktycznych przedmiotów artystycznych obok rysunku i malarstwa, rzeźby, podstaw kompozycji, podstaw filmu i fotografii, multimediów. Wybór specjalności następuje po prezentacji specyfiki przedmiotu we wrześniu na pierwszych zajęciach artystycznych.

W Liceum Sztuk Plastycznych obowiązuje egzamin wstępny badający uzdolnienia plastyczne, który obejmuje:

  • egzamin praktyczny z rysunku, malarstwa i kompozycji przestrzennej

Egzamin badający uzdolnienia plastyczne odbędzie się 11 czerwca 2021 roku o godz. 10.00 w pracowniach artystycznych z zachowaniem szczególnego reżimu sanitarnego. Dla kandydatów, którzy z powodów zdrowotnych lub innych nie będą mogli wziąć udziału w egzaminie w wyznaczonym terminie, po zgłoszeniu zostanie wyznaczony termin egzaminu wstępnego – uzupełniającego.

Szczegółowy opis przebiegu egzaminu znajduje się w poprzednich wpisach w zakładce Liceum Sztuk Plastycznych – Rekrutacja