EGZAMIN MATURALNY W  FORMULE 2015 w 2021 r.

  1. Każdy zdający powinien mieć na egzaminie z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi).4 Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.
  2. Pozostałe materiały i przybory pomocnicze według przedmiotów egzaminacyjnych:
Przedmiot Przybory i materiały pomocnicze Obowiązkowo/fakultatywnie Zapewnia*
biologia linijka fakultatywnie zdający lub szkoła
kalkulator prosty** obowiązkowo zdający lub szkoła
Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin

maturalny z biologii, chemii i fizyki

obowiązkowo szkoła
chemia linijka fakultatywnie zdający lub szkoła
kalkulator prosty** obowiązkowo zdający lub szkoła
Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin

maturalny z biologii, chemii i fizyki

obowiązkowo szkoła
fizyka linijka fakultatywnie zdający lub szkoła
kalkulator prosty** obowiązkowo zdający lub szkoła
Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin

maturalny z biologii, chemii i fizyki

obowiązkowo szkoła
geografia linijka obowiązkowo zdający lub szkoła
kalkulator prosty** obowiązkowo zdający lub szkoła
lupa fakultatywnie zdający lub szkoła
historia lupa fakultatywnie zdający lub szkoła
historia sztuki lupa fakultatywnie zdający lub szkoła
historia muzyki odtwarzacz płyt CD z kompletem zapasowych baterii i słuchawkami obowiązkowo zdający lub szkoła
lupa fakultatywnie zdający lub szkoła
informatyka kalkulator prosty** obowiązkowo zdający lub szkoła
język polski słownik ortograficzny, słownik poprawnej polszczyzny – nie mniej niż 1 na 25 osób obowiązkowo szkoła
język białoruski słownik językowy (jedno – albo dwujęzyczny) – nie mniej niż 1 na 25 osób obowiązkowo szkoła
język litewski słownik językowy (jedno – albo dwujęzyczny) – nie mniej niż 1 na 25 osób obowiązkowo szkoła
język ukraiński słownik językowy (jedno – albo dwujęzyczny) – nie mniej niż 1 na 25 osób obowiązkowo szkoła
język kaszubski słownik ortograficzny języka polskiego, słownik poprawnej polszczyzny, słownik języka kaszubskiego – nie mniej niż 1 na 25 osób obowiązkowo szkoła
język łemkowski słownik ortograficzny języka polskiego, słownik poprawnej polszczyzny, słownik polsko – łemkowski I łemkowsko – polski – nie mniej niż 1 na 25 osób obowiązkowo szkoła
język łaciński

i kultura antyczna

słownik łacińsko – polski – dla każdego zdającego; atlas historyczny – nie mniej niż 1 na 25 osób obowiązkowo szkoła
matematyka linijka obowiązkowo zdający lub szkoła
cyrkiel obowiązkowo zdający lub szkoła
kalkulator prosty** obowiązkowo zdający lub szkoła
Wybrane wzory matematyczne obowiązkowo szkoła
wiedza o społeczeństwie kalkulator prosty** fakultatywnie zdający lub szkoła

4 Niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych / ścieralnych.

*Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego (dyrektor szkoły) informuje zdających, czy dane przybory i materiały pomocnicze zapewnia szkoła, czy każdy zdający przynosi własne.

** Kalkulator prosty – jest to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

  1. Z dodatkowych materiałów oraz przyborów pomocniczych mogą korzystać zdający, którym dostosowano warunki przeprowadzania egzaminu maturalnego. Zdający korzystają ze sprzętu, którego używali w procesie dydaktycznym.
Uprawnieni do dostosowania Przybory i materiały pomocnicze Obowiązkowo/fakultatywnie Zapewnia*
osoby

niesłyszące

słownik języka polskiego, słownik wyrazów obcych, słownik wyrazów bliskoznacznych

– nie mniej niż 1 na 25 osób

obowiązkowo szkoła
osoby

słabosłyszące

odtwarzacz płyt CD ze słuchawkami

w przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego (jeżeli dostosowanie takie zostało przyznane)

obowiązkowo zdający lub szkoła
Osoby niewidome

i słabowidzące

sprzęt i oprogramowanie specjalistyczne (odpowiednie do ustalonego dla danego zdającego dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu) obowiązkowo szkoła
osoby

słabowidzące

przybory optyczne, z których zdający

korzysta na co dzień

fakultatywnie zdający
osoby, o których mowa w art. 165 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.

Prawo oświatowe4 (cudzoziemcy)

słownik dwujęzyczny (polsko – obcojęzyczny

i obcojęzyczno – polski) w wersji papierowej lub elektronicznej (z wyjątkiem egzaminu z języków mniejszości narodowych, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego i języków obcych nowożytnych)

fakultatywnie zdający lub szkoła
wszyscy uprawnieni do dostosowania komputer lub komputer ze specjalistycznym oprogramowaniem, jeżeli takie dostosowanie zostało przyznane obowiązkowo szkoła

*Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego (dyrektor szkoły) informuje zdających, czy dane przybory i materiały pomocnicze zapewnia szkoła, czy każdy zdający przynosi własne.

  1. Osoby z chorobami przewlekłymi, chore lub niesprawne czasowo mogą korzystać z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę.