Technik Fotografii i Multimediów 3431045

Język wiodący: do wyboru: angielski/niemiecki

Sylwetka absolwenta:
„Fototechnik to zawód, który łączy umiejętności techniczne i wrażliwość na estetykę.”

Opis zawodu:

Praca dobywa się w atelier fotograficznym, laboratorium lub w plenerze;
Fototechnik wykonuje zdjęcia do legitymacji, portretowe, reklamowe, reportażowo-prasowe, dokumentacyjne, fotokopie pism i dokumentów;
Zajmuje się obróbką fotochemiczną wykonanych przez siebie lub powierzonych zdjęć;
Dokonuje zapisu oraz przetwarzania i wizualizacji informacji obrazowej w laboratoriach fotograficznych usługowych, profesjonalnych, przemysłowych;
Posługuje się podstawowym sprzętem fototechnicznym i audiowizualnym;
Posługuje się techniką komputerową oraz standardowym oprogramowaniem przy cyfrowym zapisie i przetwarzaniu obrazów.

Przeciwwskazania zdrowotne:

 • wady wzroku nieskorygowane szkłami;
 • brak widzenia obuocznego;
 • zaburzenia widzenia barw;
 • skłonność do uczuleń skórnych oraz dróg oddechowych;
 • choroby układu oddechowego i nerwowego;
 • kalectwo uniemożliwiające wykonywanie czynności manipulacyjnych;
 • zaburzenia równowagi i orientacji związane z przebywaniem w pomieszczeniach zamkniętych i zaciemnionych.

Absolwent fototechnika będzie potrafił:

 • dobierać techniki zapisu obrazu w zależności od rodzaju informacji,
 • dobierać nośniki zapisu informacji obrazowej w zależności od specyfiki i warunków zapisu obrazu,
 • określać warunki ekspozycji nośników obrazu,
 • określać warunki oświetleniowe, kształtować formę i kompozycję obrazu,
 • określać jakość oraz dokonywać chemicznej obróbki materiałów fotograficznych,
 • określać warunki oświetleniowe, kształtować formę i kompozycję obrazu,
 • wykonywać zdjęcia architektury i krajobrazu, zdjęcia katalogowe, reportażowe, reklamowe, dokumentacyjne i studyjne,
 • posługiwać się sprzętem fototechnicznym i audiowizualnym,
 • przetwarzać informację obrazową z wykorzystaniem technik informatycznych,
 • przestrzegać fizykochemicznych i sensytometrycznych parametrów procesów obróbki materiałów światłoczułych,
 • opracowywać wyniki fizykochemicznej i sensytometrycznej analizy materiałów fotograficznych oraz procesów obróbki chemicznej,
 • wykonywać prace archiwizacyjne oraz podejmować działania reklamowe i marketingowe dotyczące sprzętu i urządzeń fototechnicznych,
 • posługiwać się językiem obcym w zakresie wspomagającym wykonywanie zadań zawodowych,
 • przestrzegać przepisów i zasad BHP i ppoż. oraz ochrony środowiska,
 • prowadzić działalność gospodarczą.

Fototechnik przygotowany będzie do:

 • organizowania i wyposażania stanowisk pracy,
 • prowadzenia i nadzorowania procesów technologicznych,
 • dokonywania zapisu, przetwarzania i wizualizacji informacji obrazowej.

Przykładowe miejsca pracy:

 • Laboratoria fotograficzne usługowe, profesjonalne, przemysłowe;
 • Przemysł fotooptyczny i optyczny;
 • Wydawnictwa i drukarnie;
 • Przemysł optoelektroniczny, komputerowy i informatyczny;
 • Telewizja i wytwórnie filmowe.

Wyodrębnienie kwalifikacji w zawodzie:

Numer

kwalifikacji

(kolejność)

w zawodzie

Symbol

kwalifikacji

z podstawy

programowej

Nazwa kwalifikacji
K1 AUD.02. Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu
K2 AUD.05. Realizacja projektów graficznych i multimedialnych