Ważne terminy dla uczniów klas maturalnych

w roku szkolnym

2020/2021

do 30 września

 

Składanie do dyrektora szkoły deklaracji wstępnych (załącznik 1a) oraz dokumentacji uprawniającej do dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego do potrzeb absolwentów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
do 7 lutego

 

nanoszenie zmian w deklaracjach – (deklaracja ostateczna) możliwość uzupełnienia dokumentacji uprawniającej do dostosowania warunków egzaminu maturalnego
17 – 22 lutegosprawdzenie poprawności danych z deklaracji przesłanych do OKE, podpisanie list do weryfikacji w szkole
4 marca ogłoszenie szkolnego harmonogramu części ustnej egzaminu maturalnego
20 kwietniaZłożenie do dyrektora szkoły wniosku o zmianę wyboru przedmiotu lub poziomu egzaminu w przypadku, gdy absolwent uzyskał tytuł laureata lub finalisty z innego przedmiotu niż wskazany w deklaracji
30 kwietniazakończenie roku szkolnego w klasach maturalnych
4 – 20 maja część pisemna egzaminu maturalnego wg harmonogramu ustalonego przez dyrektora CKE
7 – 20 maja (z wyjątkiem niedziel) część ustna egzaminu maturalnego z języka polskiego i języków mniejszości narodowych języka łemkowskiego, języków obcych nowożytnych wg harmonogramu ustalonego przez dyrektora szkoły
1 – 16 czerwca pisemny egzamin maturalny w terminie dodatkowym dla zdających, którzy otrzymali zgodę dyrektora OKE.
7 12 czerwcaustny egzamin maturalny w terminie dodatkowym dla zdających, którzy otrzymali zgodę dyrektora OKE.
5 lipcaprzekazanie świadectw dojrzałości, możliwość sprawdzenia wyników w serwisie maturzysty.
do 12 lipca złożenie do dyrektora szkoły pisemnego oświadczenia o przystąpieniu do egzaminu poprawkowego
do 10 sierpnia informacja na stronie internetowej OKE o miejscu przeprowadzenia egzaminów poprawkowych
24 sierpniapisemny egzamin poprawkowy
23 – 24 sierpniaustny egzamin poprawkowy
10 wrześniaprzekazanie świadectw dojrzałości po sesji poprawkowej