Regulamin naboru do 5-letniego technikum po szkole podstawowej w roku szkolnym 2019/2020

| Napisany przez | Kategorie: Technikum

W roku szkolnym 2019/2020  nie obowiązują progi punktowe.

Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną.

Podstawą przyjęcia kandydata do technikum w zawodach:

jest spełnienie następujących warunków:

  1. Posiadanie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej .
  2. Posiadanie zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych.

W przypadku większej liczby kandydatów, niż liczba miejsc w szkole w danym zawodzie, brane będą pod uwagę następujące kryteria:

liczba punktów uzyskanych za oceny, zawarte w świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego, matematyki oraz dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych:

  • technik fotografii i multimediów: plastyka i zajęcia artystyczne,
  • technik informatyk: język obcy (angielski lub niemiecki) i informatyka,
  • technik organizacji reklamy: plastyka i zajęcia artystyczne,
  • technik technologii drewna: zajęcia techniczne i zajęcia artystyczne,
  • technik przemysłu mody: plastyka i zajęcia artystyczne.

na podstawie:

  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 996 ze zm.) – rozdział 6;
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek;
  • Zarządzenie Nr 3/2019 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego dla absolwentów szkół podstawowych.

Więcej informacji na edukacja.jeleniagora.pl