Ważne terminy dla uczniów klas maturalnych w roku szkolnym 2018/2019

| Napisany przez | Kategorie: egzamin maturalny

Ważne terminy dla uczniów klas maturalnych

w roku szkolnym

2018/2019

do 30 września

 

Składanie do dyrektora szkoły deklaracji wstępnych (załącznik 1a_N) oraz dokumentacji uprawniającej do dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego do potrzeb absolwentów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
do 7 lutego

 

nanoszenie zmian w deklaracjach – (deklaracja ostateczna) możliwość uzupełnienia dokumentacji uprawniającej do dostosowania warunków egzaminu maturalnego
15 – 22 lutego sprawdzenie poprawności danych z deklaracji przesłanych do OKE, podpisanie list do weryfikacji w szkole
6 marca

 

ogłoszenie szkolnego harmonogramu części ustnej egzaminu maturalnego
23 kwietnia Złożenie do dyrektora szkoły wniosku o zmianę wyboru przedmiotu lub poziomu egzaminu w przypadku, gdy absolwent uzyskał tytuł laureata lub finalisty z innego przedmiotu niż wskazany w deklaracji
26 kwietnia zakończenie roku szkolnego w klasach maturalnych
6 – 23 maja

 

część pisemna egzaminu maturalnego wg harmonogramu ustalonego przez dyrektora CKE

4 maja – egzamin pisemny z języka polskiego

6 – 25 maja

(z wyjątkiem niedziel)

część ustna egzaminu maturalnego z języków obcych nowożytnych
9 –22 maja

(z wyjątkiem niedziel)

część ustna egzaminu maturalnego z języka polskiego i języków mniejszości narodowych języka łemkowskiego, języka kaszubskiego,
3 – 19 czerwca

3 – 8 czerwca

pisemny egzamin maturalny w terminie dodatkowym dla zdających, którzy otrzymali zgodę dyrektora OKE.

ustny egzamin maturalny w terminie dodatkowym dla zdających, którzy otrzymali zgodę dyrektora OKE.

4 lipca przekazanie świadectw dojrzałości, możliwość sprawdzenia wyników w serwisie maturzysty.
do 11 lipca

 

złożenie do dyrektora szkoły pisemnego oświadczenia o przystąpieniu do egzaminu poprawkowego
do 9 sierpnia

 

informacja na stronie internetowej OKE o miejscu przeprowadzenia egzaminów poprawkowych
20 sierpnia pisemny egzamin poprawkowy
20 – 21 sierpnia ustny egzamin poprawkowy
11 września przekazanie świadectw dojrzałości po sesji poprawkowej